top of page


ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УЕБ-САЙТ www.cherry-picking.bg

ВНИМАНИЕ! Внимателно прочетете тези Общи условия, преди да използвате този уеб-сайт. Ако използвате този уеб-сайт се счита, че приемате и сте съгласни с посочените Общи условия. Този уеб-сайт няма за цел подтикване към употреба на алкохол. Алкохолни напитки следва да се консумират отговорно и единствено от пълнолетни лица, навършили осемнадесетгодишна възраст.

Сайтът има само информационен характер и не се използва като платформа за покупко-продажба на продуктите, позиционирани в него.

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат правоотношения между „Чери Пикинг“ ООД и потребител/ите, както физически, така и юридически лица, на електронни (Интернет) страници и услуги, находящи се на домейн www.avendi.bg и поддомейните му и използващи информационните услуги, предлагани от „Чери Пикинг“ ООД на Сайта. Настоящите Общи условия се регулират от действащото българско и европейско законодателство.

ДЕФИНИЦИИ:

„Общи условия“ е настоящия документ, който регулира отношенията между Потребителя/Юридическото лице и Търговеца и който е изключителна интелектуална собственост на Търговеца по смисъла на Закон за защита на авторското право и сродните му права на Република България.

„World Wide Web“ или „Интернет“ представлява съвкупност от две или повече компютърни мрежи, свързани помежду си чрез маршрутизатори (рутери) и/или комутатори (суичове), които осигуряват пренос на данни между различни електронни мрежи на основата на TCP/IP протоколи.

„Сайт“ е цялата информация която е достъпна посредством Интернет, на адрес www.cherry-picking.bg и съдържа текстове и изображения, представляващи интелектуална собственост на ТЪРГОВЕЦА съгласно Закона за авторско право и сродните права на Република България.

„Търговец“ е „Чери Пикинг“ ООД, дружество, регистрирано в Република България, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Младост, бл. 441 А, вх. 2, ет. 1, вписано в Агенция по вписванията с ЕИК 206543930, ИН по ДДС BG206543930, телефон за контакт +359 882 419194, e-mail: contact@cherry-picking.bg.

„Потребител“ е дееспособно пълнолетно лице, което се е съгласило изцяло, приело е и се задължава да спазва настоящите Общи условия. Потребителят има достъп до информацията на Сайта, само и единствено ако същият е декларирал, че е навършил 18 години.

„Юридическо лице“ е валидно регистрирано търговско дружество и/или едноличен търговец или друг вид юридическо лице съгласно действащото законодателство, което, чрез представляващия и/или оторизиран служител на съответното юридическо лице, което е посетител на Сайта, с което се е съгласило изцяло, приело е и се задължава да спазва настоящите Общи условия относно получаване на информация за стоките в Сайта.

„Лични данни“ са предоставените от Потребителя/Юридическото лице данни и информация относно физически лица.

„Стоки“ са позиционираните в Сайта на Търговеца продукти.

Условия за използване на Сайта на Търговеца
С посещението на Сайта Потребителят/ Юридическото лице потвърждава и декларира съгласието си с настоящите Общи условия. Информационните услуги на Сайта се предоставят „във вида, в който са публикувани“, като Търговецът не носи отговорност за точността на публикуваната информация. Търговецът не носи отговорност и не се ангажира със срокове за предоставяне на информация относно въпроси и запитвания за продукти, както и за претърпени вреди и /или пропуснати ползи и други загуби от какъвто и да било вид и размер, настъпили след, в резултат на или поради използване/невъзможност за използване (поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на Сайта. Търговецът не носи отговорност, в случай че при използване на Сайта или материали от него, Потребителят/Юридическото лице претърпи вреди, състоящи се в увреждане на оборудване на Потребителя/Юридическото лице, за което е необходим ремонт или поправка, загуба на информация и др., като всички разходи, свързани с отстраняването на такива вреди или тяхното обезщетяване, са за сметка на Потребителя/Юридическото лице.

За да използва услугите на Сайта, Потребителят/Юридическото лице следва да получи достъп до World Wide Web чрез устройства, които имат достъп до Web базирано съдържание, като си осигури цялото необходимо за достъп до World Wide Web оборудване, включително компютър, мобилен телефон, таблет или другo средствo за достъп до Интернет свързаност. Търговецът не носи отговорност за каквито и да било смущения или технически проблеми, осуетяващи използването на Сайта, вследствие на качеството на експлоатираното компютърно оборудване от Потребителя/Юридическото лице и Интернет свързаността.

С приемането на настоящите Общи условия Потребителят/Юридическото лице се съгласява да получава търговски съобщения с информация за текущи и нови стоки на Сайта, като такива търговски съобщения не се считат непоискани по смисъла на Закона за електронната търговия. В случай че не желае да получава такава информация, Потребителят/Юридическото лице следва изрично да откаже получаването на същата чрез формите за запитване и контакт, посочени на Сайта.

 

Защита на личните данни
„Чери Пикинг“ ЕООД в качеството си на Администратор на лични данни, събира, съхранява, обработва и др. лични данни от лицата, за които те се отнасят. Повече информация за обработката на лични данни е налична в Политиката за поверителност, която можете да достъпите тук.

Авторски права и ограничения свързани с тях
Потребителят/Юридическото лице може да използва всички услуги, предлагани на Сайта за лични нужди, с нестопанска цел и при условие че не се нарушават авторските права на Търговеца или на трети лица свързани пряко или косвено с материалите на Сайта.

Забранява се изрично материалите, публикувани на този Сайт да бъдат копирани, преработвани и/или публично разпространявани с каквато и да било цел от Потребителя/Юридическото лице.

Търговецът си запазва правото да преотстъпва правата за публикуване на материали и друга информация, публикувана на Сайта, на трети лица при допълнително сключен договор в писмена форма, уреждащ правоотношенията, между Търговеца и лицето публикуващо информацията.

Линковете на Сайта към други сайтове, собственост на трети лица, са публикувани за удобство на Потребителя/Юридическото лице. При употреба на такава препратка Потребителят/Юридическото лице не използва услуга, предоставена от Търговеца и по отношение на използването на препратката извън Сайта настоящите Общи условия не се прилагат. Потребителят/Юридическото лице следва да се информира за условията на ползване на тези сайтове на трети лица, както и за политиката им за поверителност (защита на лични данни, бисквитки и други).

Търговецът не носи отговорност по отношение на информацията и/или съдържанието на други сайтове, собственост на трети лица, като не налага и не препоръчва използването на тези сайтове или информацията публикувана в тях. Всички евентуални рискове, свързани с използването на такива сайтове, се носят от Потребителя/Юридическото лице.

Съдържание на сайта


Показаните на сайта изображения, текст, видеа и други са само с илюстративна цел и, освен ако изрично не е посочено друго, съобщенията в сайта не представляват оферта за продажба на Стоки или по друг начин да носят обвързващ характер за сключване на сделка.

Съдържанието на сайта, в т.ч. изображения, текст, видеа и други, са само с информативна цел и по никакъв начин не са поема гаранция за качество, наличност или по друг начин да се създават задължения за Търговеца въз основа на съдържанието на настоящия сайт.

Други 
Търговецът има право да променя едностранно съдържанието на Сайта по всяко време без ограничения.

Търговецът не носи отговорност, ако при достъпване на сайта, Потребителят/Юридическото лице предостави невярна информация, в т.ч. относно възразстта на конкретното лице, осъществяващо достъпа до сайта.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ/ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ СЕ СЪГЛАСЯВА С УСЛОВИЯTA ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ УСЛУГИТЕ НА ТЪРГОВЕЦА С НАТИСКАНЕ (КЛИКВАНЕ) НА ВСЕКИ ЕДИН ОБЕКТ, ЛИНК ИЛИ БУТОН НА САЙТА НА ТЪРГОВЕЦА, КАКТО И С ЛИНКА КЪМ НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ) И СЕ СЧИТА, ЧЕ Е ЗАПОЗНАТ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, ПРИЕМА ГИ И СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА ГИ СПАЗВА.

Координатите на Търговеца са следните:

Адрес: гр. София, ул. Княгиня Клементина 18

Тel: + 359 882 295223 / +359 882 419194
email: contact@cherry-picking.bg
www.cherry-picking.bg


Настоящите Общи условия са приети на 01.04.2022г.
 

bottom of page